Skrivet av: Gröna draken | 2013/10/28

Militär kapacitet kring Östersjön

Image

Denna mailväxling har jag haft med personer som arbetar med försvarsfrågor för Svenska Dagbladet. Om jag får svar kommer jag att lägga ut det också på Drakbett. Fetstil har jag lagt in. Observera att JH gör om MHs Norden till Östersjön. Det är bara OK om Baltstaterna i detta sammanhang räknas till Norden.

Hej Fredric Karén

Jag har prenumererat i flera år. Tidningens inre delar anser jag oftast
vara högklassiga. Ledarsidan innehåller inlägg av ytterst varierande
kvalitet. Vad finns det för belägg för texten: ”Men även om försvaret
skurits ned till en tummetott och Sverige numera har Östersjöns minsta
försvar …” (Johanne Hildebrandts ledare idag).

Med vänlig hälsning

Lars Drake

Svaret från SvD

Hej Lars!

Tack för ditt mail om försvarets tummetott.

Svarar på enklaste vis här nedan med det svar SvD´s Mikael Holmström gav när han chattade med läsarna häromdagen.

För en fördjupning rekommenderas ”Till bröders hjälp”, För Sveriges säkerhet” och ”På egen hand eller tillsammans”, samtliga böcker är utgivna av Kungliga Krigsvetenskapsakademin och kartlägger statusen på vårt försvar och andras.

http://kkrva.se

Vänliga hälsningar

Johanne Hildebrandt

Mikael Holmström: (Min kommentar: som svar på följande fråga i en SvD-chatt: Har Sverige ekonomisk möjlighet att parera en rysk upprustning utan att väck(a) liv i värnplikten? Och finns det möjlighet att rent geografiskt återupprätta förband på Gotland, är inte alla övningsområden sålda till stockholmare som lantställen?)

Av länderna runt Östersjön satsade Ryssland 2012 mest på sitt försvar, 4,4 procent av sin bruttonational- produkt. På delad andraplats ligger Estland och Polen på 1,9 procent enligt fredsforskningsinstitutet Sipri.
Sverige på åttonde plats är det nordiska land som satsar minst: 1,2 procent av bruttonationalprodukten.
Sverige är det enda nordiska land som helt avskaffat värnplikten vilket gör att vårt nya insatsförsvar (inte fullt bemannat förrän tidigast 2023) består av 21 000 män och kvinnor – plus hemvärn på 22 000. Det betyder att vi har minsta försvaret i Norden. Trots att även Danmark satsat på internationella insatser så har de ändå en försvarsmakt vid mobilisering på totalt 70 000 personer.
‘Finland har hållit fast vid värnplikten och deras försvarsmakt är i fred 22 000 men kan växa till 354 000 vid mobilisering.
Frågorna om återinförd värnplikt och möjlighet att försvara Gotland är politiska, om den politiska viljan finns är det möjligt.
Mitt svar:

Johanne Hildebrandt

Tack för svaret som i och för sig inte på något vis är tillfredställande. Du hänvisar till tre böcker och till en kort text från en SvD-chatt med Mikael Holmström.

Huvudargumentet för att Sverige, som du och Mikael H påstår (LD: det är inte säkert att Mikael H har samma åsikt som Johanne H, det beror på vilka länder som anses ingå i Norden), har Östersjöns minsta försvar är att övriga länder har fler soldater. Det sker utan att tala om hur många soldater de andra länderna med små arméer har. Måttet på storleken på olika länders försvar borde väl rimligtvis kopplas till kapacitet. Antalet stridsflygplan av hög kvalitet, t.ex. JAS, missiler, luftvärnskanoner, krigsfartyg, tanks, försvarsutbildade personer, m.m. borde vägas in. Det är svårt att göra en rättvisande aggregering av sådana faktorer.  Det finns exempel på försök till aggregering av försvarskapacitet. I en sådan som jag sett hamnar Sverige på 26:e plats i världen, efter USA och andra Natoländer, Kina, Ryssland, m.fl. Ingen av Baltstaterna är med bland de 50 i topp.

Ett annat argument, som framförs i Mikael Holmströms chatt angående försvarskapaciteten runt Östersjön, är hur mycket länderna lägger ner i procent av BNP. Det säger inget om kapacitet.

Ett mer rimligt sätt att jämföra, som inte är perfekt men som ger en tydlig indikation om olika länders försvarskapacitet, är hur mycket pengar, inte procent av BNP, länderna lägger ut på försvar. Då visar det sig att Lettlands utgifter motsvarade 6,8 % av Sveriges försvarsanslag. Estland la ut 5,4 % och Litauen 4,3 %. När det omtalade ryska planet flög över internationellt vatten i Östersjön var det ett danskt plan som lyfte för att bevaka det ryska planet. Det var ett NATO-plan, vilket kan vara rimligt om den ryska övningen var riktad mot ett tänkt hangarfartyg från USA eller annat Natoland.

Då kommer jag till den mest avgörande. Om man talar om styrkeförhållandena runt Östersjön är det gravt missvisande att inte klargöra att två maktblock står öga mot öga i området, NATO och Ryssland. Man borde rimligtvis inte heller avstå från att påpeka att Ryssland, trots kraftigt ökade anslag under några år, ändå bara spenderar mindre än en tiondedel av vad NATO-länderna sammanlagt har i sina försvarsanslag.

Jag tycker nog att SvDs medarbetare borde skärpa analysen i försvarsfrågor. Själv anser jag att Sverige borde återinföra värnplikt och satsa mer på försvar, som inte bör vara riktat mot Ryssland utan mot varje möjlig angripare.

Mvh Lars Drake

Adj. professor i nationalekonomi, SLU

Uppsala

Min kommentar till mitt svar:

Mikael Holmströms påstående att Sveriges försvar är minst i Norden är också felaktigt även om bara Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige inkluderas och det enda som jämförs är antalet soldater. Island har i stort ett inget försvar alls. Om man vill få en känsla av relativ militär kapacitet kan man jämföra de nordiska ländernas försvarsutgifter.  Norge lägger ut 6973, Sverige 6209, Danmark 4442, Finland 3118 och Island 9,9 miljoner USD enligt Wikipedia som bygger på uppgifter från SIPRI.

 

Därefter följde en brevväxling 29/10:

 

 


Hej Lars!

 Nu har jag lite mer tid att svara. 

Om jag hade haft mer utrymme i min kolumn hade jag mer än gärna utvecklat tankegångarna angående storleken på Sveriges försvar. 2400 tecken räcker inte till allt.

 Visst kan man hävda att de baltiska staternas försvar är mindre, men de bygger sitt försvar på Nato-medlemskap och därmed har tillgång till försvarsalliansen resurser. Tex patrullerar Natoplan de baltiska gränserna sedan 2004 då de själva saknar den förmågan. Ska förmågan räknas bort när den är tillgänglig? 

Sverige är inte medlemmar i Nato och har inte tillgång till den förmågan och ser man till ytan så har Sverige definitivt Östersjöns minsta försvar och dess operativa effekt är minst av allt tillfredställande.

 Våra korvetter är tex inte fullt operativa på grund av avsaknad av luftvärnsrobotar.

 Artilleri saknas, såvida inte den enda Archer som finns – den så kallade rikspjäsen – fått sällskap de senaste två, tre månaderna så har de två artilleribataljonerna i Boden inget att skjuta med.

 Arméförbanden är fragmenterat utspridda över hela landet. Inte på någon plats i landet finns sammansatta förband eller förbandsstrukturer, exempelvis bataljonsstridsgrupper eller brigader.

 En svensk brigad ska bestå av några manöverbataljoner, en artilleribataljon, en ingenjörsbataljon och en luftvärnsbataljon samt lednings- och logistikförband. Dessa är numera utspridda från Boden i norr där alla (2) artilleribataljoner finns till Revinge i söder där man har två manöverbataljoner, en motoriserad skyttebataljon och en mekaniserad bataljon.

Brigaden är med andra ord 120-140 mil lång, vilket minst sagt kommer skapa problem vid eventuell mobilisering.

 Än värre: Försvarsmakten har inte på snart 15 år samövat med en brigad. Inte heller har bataljonstridsgrupper samövat i någon större skala förutom NBG förberedelser med utländska bidrag.

 Även om vi har Jas-plan kan vi inte försvara flygplatserna och om de slås ut kan planen inte landa och tanka och då kan planen inte operera.

 Det finns fler exempel men sammantaget har Försvarsmakten ingen bekräftad operativ effekt.

 Så den stora frågan är egentligen vad vi får för pengarna? Vad det än är så är det inte ett försvar som kan försvara hela landet.

(I och för sig finns hemvärnet men de har ingen offensiv inriktning och ska inte heller välja och försvara områden. Deras uppgift är att skydda och bevaka viktiga objekt och infrastruktur, allt från flygflottiljer till broar och ledningsplatser, förråd etc.)

 När det gäller värnplikten så tror jag mer på den norska modellen, det vill säga både värnpliktiga och anställda.

Svenska officerare vittnar att de anställda soldaterna håller mycket, mycket högre klass än de värnpliktiga. (Arbetar man frivilligt med något i flera år så blir man självklart duktigare på sin uppgift än om man tvingas göra något under en kortare tid. )

Och bara tio procent av de som mönstrande som verkligen gjorde lumpen under de sista åren.

Ska värnplikten införas igen tycker jag att den borde den stöpas om till civilplikt där inte bara ungdomarna kan bli soldater utan även arbetar på sjukhus, med åldringar, på dagis och utbildas i samhällsviktiga funktioner. Då hade alla ungdomar fått känna att de verkligen behövs i hela samhället.

Att som socialdemokraterna nu säger införa allmän mönstring men sväva på målet när det gäller införandet av värnplikten känns dock meningslöst. Särskilt med tanke på att en mönstring i nuläget kostar 7000 kronor styck.

Jag skulle kunna skriva mycket mer om detta, inklusive Rysslands upprustning, men timmen är sen. Dock kan det nämnas att Ryssland är det enda landet i Europa där man fingerat övar anfall mot västländer. Nato övar inte fingerade anfall mot Ryssland. Den senaste övningen Stedfast Jazz handlade om försvaret av de Baltiska länderna. Men visst är det två block det handlar om. 

Hoppas du tycker svaret är mer utförligt än det förra. 

Vänliga hälsningar

Johanne Hildebrandt

PS. För övrigt tycker jag verkligen du ska läsa de tre böcker jag rekommenderade, de är mycket faktaspäckade och bra. DS.

 

Mitt svar:

Hej Johanne

Tack för ditt svar med preciseringar. Vi verkar vara överens om att Sverige har ett för svagt försvar, att det är ojämnt med allvarliga luckor och att någon form av värnplikt/civilplikt bör införas. Avseende system för värnplikt/civilplikt har jag ingen invändning mot det du skriver. JAS har varit en gökunge som tagit för stor del av försvarsanslagen i Sverige och det är verkligen problematiskt att markförsvaret kring flygplatser är underdimensionerat.

När jag frågade om din formulering, ”Sverige numera har Östersjöns minsta försvar”. svarade du med att hänvisa till vad Mikael Holmström svarat i en chatt. I hans svar gjordes jämförelser mellan det egna försvaret i ett antal länder i vår region. Han har för övrigt fel när han hävdar att Sverige har det minsta försvaret i Norden eftersom Island i stort sett saknar eget försvar. I det sammanhanget nämndes inte Nato och i en sådan jämförelse är Baltstaterna svagare. Jag betonade att huvudparterna runt Östersjön var just Nato och Ryssland och att det borde vara med i varje analys av militär kapacitet i området.

Nu använder du de små staternas medlemskap i Nato som ett argument för att Sverige är svagast kring Östersjön. Om man ser Nato som ett block blir styrkeordningen runt Östersjön, 1. Nato, 2. Ryssland och därefter Finland och Sverige. Med det synsättet blir det bara en fråga om att jämföra kapaciteten hos just Finland och Sverige. Jag fick ingen som helst indikation på att det var det du avsåg, varken i den citerade ledaren eller i svaret som byggde på Mikael Holmströms chatt.

Om Finland, som har satsat 3118 mdr USD (2011), är starkare än Sverige, som har satsat nästan dubbelt så mycket (6209 mdr USD, 2012), krävs det en analys av hela försvaret i båda länderna för att visa det. I en jämförelse jag har sett, som bygger på trupp som är tillgänglig inom 6 månader, utbildningsindex för landet och militära utgifter det senaste decenniet, hamnar Sverige på 27 plats och Finland finns inte med bland de 50 högst rankade länderna. Det är därmed inte självklart att Sverige är svagast.

Mvh Lars

 


Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

Kategorier

%d bloggare gillar detta: